CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 27 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Bổ nhiệm lại công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Sở Tư pháp
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Bổ nhiệm công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng Sở Tư pháp
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Sở Tư pháp
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công chứng Sở Tư pháp
  Liên hệ