CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 26 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công chứng
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Công chứng
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Công chứng
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
  Liên hệ