CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 125 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư
  Liên hệ