CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) Môi trường
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh) Môi trường
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
  Liên hệ