CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 TTHC TTHC Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
2 TTHC TTHC Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
3 TTHC TTHC Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
4 TTHC TTHC Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
5 TTHC TTHC Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
6 TTHC TTHC Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
7 TTHC TTHC Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
8 TTHC TTHC Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
9 TTHC TTHC Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
  Liên hệ