CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thu hồi khu vực biển (TTHC cấp tỉnh) Biển và hải đảo
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh) Biển và hải đảo
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận khu vực biển cấp tỉnh Biển và hải đảo
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
  Liên hệ