CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá Sở Tài chính
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá Sở Tài chính
  Liên hệ