CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 27 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Quản lý công sản
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý công sản
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản
  Liên hệ