CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 35 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
13 TTHC TTHC Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
14 TTHC TTHC Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
15 TTHC TTHC Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
  Liên hệ