CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua khen thưởng
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh Thi đua khen thưởng
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình Thi đua khen thưởng
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh Thi đua khen thưởng
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Thi đua khen thưởng
  Liên hệ