CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
  Liên hệ