CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
  Liên hệ