CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 91 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Nội vụ
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cấp tỉnh Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Nội vụ
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục quỹ tự giải thể cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
15 TTHC TTHC Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
  Liên hệ