CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 90 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Công chức, viên chức
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục quỹ tự giải thể cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Tín ngưỡng, tôn giáo
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Tín ngưỡng, tôn giáo
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
  Liên hệ