CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Cấp Tỉnh) Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
9 TTHC TTHC Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
10 TTHC TTHC Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
11 TTHC TTHC Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
12 TTHC TTHC Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ