CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 23 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Xóa đăng ký tàu cá Thủy sản
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy sản
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Thủy sản
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Thủy sản
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Thủy sản
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Thủy sản
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Thủy sản
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản
14 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản
  Liên hệ