CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 23 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
15 TTHC TTHC Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ