CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
  Liên hệ