CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 15 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 Việc làm
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
  Liên hệ