CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 17 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
14 TTHC TTHC Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
15 TTHC TTHC Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ