CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục “Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ