CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Lao động, tiền lương, tiền công
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động, tiền lương, tiền công
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Lao động, tiền lương, tiền công
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động, tiền lương, tiền công
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công
  Liên hệ