CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ