CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động ngoài nước
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động ngoài nước
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký Hợp đồng cá nhân Lao động ngoài nước
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động ngoài nước
  Liên hệ