CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 48 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  Liên hệ