CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý) Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý) Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Liên hệ