CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh) Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh) Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
  Liên hệ