CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 47 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
  Liên hệ