CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Bãi bỏ đường ngang Đường sắt
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Đường sắt
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống) Đường sắt
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Đường sắt
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Đường sắt
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Đường sắt
  Liên hệ