CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục Trung học
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục Trung học
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục Trung học
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học
  Liên hệ