CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý Cạnh tranh
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh
  Liên hệ