CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương
  Liên hệ