CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 130 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Kinh doanh khí Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Sở Công thương
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Quy hoạch dầu khí Sở Công thương
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương
  Liên hệ