CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 41 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy, chữa cháy
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy, chữa cháy
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy, chữa cháy
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy, chữa cháy
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy, chữa cháy
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy, chữa cháy
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
9 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) Phòng cháy, chữa cháy
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy, chữa cháy
  Liên hệ