CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc Ban Dân tộc
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dân tộc Ban Dân tộc
  Liên hệ