CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 138 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
11 Mức độ 3 Mức độ 3 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch
12 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy sản
  Liên hệ