Đến tháng 5/2019
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 04:34 25/05/2019)