Đến tháng 12/2018
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
95.3 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 00:55 19/12/2018)