Đến tháng 10/2018
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
96.1 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 07:40 20/10/2018)