Đến tháng 3/2019
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 09:50 23/03/2019)