Đến tháng 4/2018
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
96.1 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 15:36 22/04/2018)