Đến tháng 6/2018
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
96.1 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 08:58 25/06/2018)