TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động An toàn lao động
2 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) An toàn lao động
3 Thông báo tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi làm việc An toàn lao động
4 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa An toàn lao động
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
7 Cấp Giấy xác nhận Bản cam kết đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ An toàn thực phẩm
8 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương An toàn thực phẩm
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
11 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
12 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương An toàn thực phẩm
13 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm
14 Cấp lại thẻ an toàn điện An toàn điện
15 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện An toàn điện
16 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện An toàn điện
17 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Biển, hải đảo
18 Giao khu vực biển Biển, hải đảo
19 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Biển, hải đảo
20 Thu hồi khu vực biển Biển, hải đảo